Klauzula informacyjna – Polityka prywatności §1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Waldemar Rychert wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Rychert.pl Waldemar Rychert, os. Kazimierza Wielkiego 37A/3, 62-200 Gniezno; adres e-mail: waldemar@rychert.pl, telefon: +48 669 669 885.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.
§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
  2. świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
  3. przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
  4. udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.\
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.
§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
 2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe podmiotom wykonującym na jego rzecz oraz w jego imieniu czynności związane z przetwarzaniem danych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych m. in. biura rachunkowe lub kancelarie prawne.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
§4 Okres przechowywania danych osobowych
 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
  1. przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu jest przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa ale nie dłużej niż lat 10;
  2. przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  3. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§6 Profilowanie
 1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.
 2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.
§7 Polityka „Cookies”
 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 3. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.